Skip to content
Menu

ސިިޓިޒަން ސައެންސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިނުގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތުގެ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި ކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް އުނދަގޫ އަދި އެހާމެ ޚަރަދުބޮޑު ކަމަކަށް ވެއެވެ. މި ގޮތުން ވިސްނާއިރު “ސިޓިޒެން ސައެންސް” ނުވަތަ ސައެންޓިފިކް ދިރާސާ ހަރަކާތްތަކުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމަކީ މި ކަމަށް ހައްލަކަށް ވެދާނެއެވެ. 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ރިސޯޓާއި، 154 ސަފާރީ އުޅަނދާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑައިވް ސެންޓަރުތަކާއި، 192 މީހުން އުޅޭ ރަށުގެ އިތުރުން،ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރު ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެއްކޮށްލުމުން ނުހަނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައިވެރިން މިފަދަ ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތު ތަރައްޤީކޮށް އުފެއްދުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެބަލިބެއެވެ. މި ސަފްހާއިން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ މިފަދަ ހުރިހާ ސިޓިޒެން ސައެންސް ހަރަކާތްތަކެއް ބަލައި، އެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަން ސައެންސް މަޝްރޫޢުތައް

Sharkwatch

The Sharkwatch programme started in 2009 under the Darwin Reef Fish Project with collaboration from Marine Conservation Society. Sharkwatch aims to collect baseline data on the abundance and distribution of reef sharks in Maldives through shark sightings by divers. The programme would also assist in monitoring the changes in abundances of reef sharks since the declaration of the reef shark fishing ban in 2009.

Website

MWSRP

The Maldives Whale Shark Research Programme (MWSRP) is a research-based conservation charity dedicated to studying the whale shark and fostering community-focused conservation initiatives in the Maldives and the greater Indian Ocean.

Website

ބިގް ފިޝް ނެޓްވޯކް

ބިގް ފިޝް ނެޓްވޯކަކީ ވޭލްޝާކް ރިސާޗް ޕްރޮގްރާމްގެ މަސްޢޫލުވެރިން އުފައްދާފައިވާ އޮންލައިން ސިޓިޒެން ސައެންސް ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޓުއަރގައިޑުން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭކަނޑުތަކުގައި އުޅޭ ބޮޑަތި މަސްމަހާމެހީގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

Website

Manta Ecology Project

The Manta Ecology Project arose from the personal interest of the author in the mantas observed weekly as part of a tourist diving itinerary. Commencing in 2001 as a simple paper record of observed manta rays, the project was formalized in 2005, when the database of identified mantas already exceeded 600 individuals.

Website

Manta Trust

The Manta Trust takes a multidisciplinary approach to the worldwide conservation of manta rays and their habitat through robust science and research, while raising awareness and providing education to the general public and community stakeholders alike.

Website

އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް

އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ އަމާޒަކީ ހިންދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހަންޑި އޮއިވާލީގެ ނުރައްކަލުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ. ހަންޑި އޮއިވާލީގެ މައްޗަށް އެޅެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އެތަކެތި ކަނޑުން ނެގުމެވެ. އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމާޒަކީ ސިޓިޒެން ސައެންޓިސްޓުންނާ މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެންނަ ހަންޑި އޮއިވާއްޔާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ރައްކާކުރުމެވެ.

Website