Skip to content
Menu

Events

މި ސަފްހާގައި ކުރިން ހިނގާފައިވާ އަދި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިހުރި މޫދުގެ ދިރުމާއި، ސައެންސާއި ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ކަންކަމާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުންނާނެއެވެ.

ތި ހޯއްދެވި މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ ހަރަކާތެއް ނުފެނުނު. އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ހޯއްދަވާ ނުވަތަ ފަހުން ޗެކް ކޮއްލައްވާ

ތިހޯއްދެއްވި މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުފެނުނު. އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ