Skip to content
Menu

Literature

މި އޮންލައިން ކުތުބްޚާނާގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވެއްޓާބެހޭގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ލިބެން ހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

ކުތުބްޚާނާގައި ވާ ލިޔުންތައް މަޢުލޫ، ސަރަހައްދު، ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާ އަހަރު، ޖަރނަލް، ބާވަތް އަދި މިނޫން އެހެން ޝަރުތުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދައި ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް އަބަދުވެސް އާ ލިޔުންތައް އެއް ކުރެވި ތާޒާ ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކޮންޒަވޭޝަން ޕޯޓަލް އަށް ލިޔުން ހުށައަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވާ.

ރިޔަ ހޯއްދަވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުފެނުނު. ހޯއްދަވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކޮށްލައްވާ ނުވަތަ ފަހުން ބައްލަވާލައްވާ.